Administratorem danych osobowych osoby kontaktującej się przez formularz, w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, jest Boski Rydvan sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-589 przy ul. Ogłęczyzna 20, dalej zwany administratorem. Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: kontakt@boskirydvan.pl

PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie). Przetwarzanie danych jest niezbędne do obsługi zapytania lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osoby zgłaszającej przetwarzane będą celu obsługi zapytania oraz późniejszego przygotowania oferty.

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Dane osoby przechowywane będą przez okres trzech miesięcy, jeżeli współpraca nie dojdzie do skutku lub przez okres 5 lat, jeżeli osoba zdecyduje się współpracować z Boski Rydvan Sp. z o.o.
Dane w postacie adresu e-mail przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody marketingowej.

ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora takim jak np: firma hostingowa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy zgody marketingowej), 
b. prawo dostępu do treści danych,
c. prawo sprostowania danych osobowych, 
d.prawo do ograniczonego przetwarzania, 
e. prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 
f. prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@boskirydvan.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi dokonanie działań obsługujących zapytanie. Informujemy, że w celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.